به وب سایت اطلاع رسانی شهرداری منطقه سه خوش آمدید

لیست معابر لکه گیری و ترمیم نوارحفاری ناحیه 2 خدمات (فروردین 1394)

ردیف

تاریخ

تناژ( ( kg 

متراژ ( m²)

آدرس

ناحیه

1

8/1/94

6040

55

جاده بازیافت

2

2

9/1/94

6040

55

جاده بازیافت

"

3

15/1/94

5740

52

جاده بازیافت

"

4

16/1/94

6370

58

جاده بازیافت

"

5

17/1/94

6230

57

جعفرآباد خیابان ابوذر

"

6

18/1/94

5990

54

جاده بازیافت

"

7

19/1/94

5610

51

جاده بازیافت

"

8

20/1/94

4930

45

میدان اول کیهانشهر

"

9

27/1/94

5480

50

شهرک کیهانشهر

"

10

28/1/94

6710

61

میدان دوم کیهانشهر

"

11

29/1/94

5770

52

میدان دوم کیهانشهر

"

12

30/1/94

-

-

فاقد آسفالت

"

13

31/1/94

6230

57

میدان دوم کیهانشهر

"

جمع متراژ : 71140 کیلوگرم

جمع متراژ  :  640  مترمربع

 

 

 

لیست معابر لکه گیری و ترمیم نوارحفاری ناحیه 2 خدمات (اردیبهشت1394)

ردیف

تاریخ

تناژ( ( kg 

متراژ ( m²)

آدرس

ناحیه

1

1/2/94

4790

44

خیابان شیخ تونی

2

2

2/2/94

5830

53

کوچه فرعی کوی کیهانشهر

"

3

3/2/94

5280

48

پاسگاه جعفراباد به طرف ملاحسینی

"

4

4/2/94

7750

70

پاسگاه جعفراباد به طرف ملاحسینی

"

5

5/2/94

16350

148

خیابان ارتش و شهرک ملاحسینی

"

6

6/2/94

6700

60

شهرک ملاحسینی

"

7

7/2/94

18230

165

شهرک آریاشهر جنب مدرسه استثنایی رسالت

"

8

8/2/94

9260

84

شهرک آریاشهر جنب مدرسه استثنایی رسالت

"

9

9/2/94

1001

9

پشت بیمارستان بیستون کوچه 23فرعی و اصلی

"

10

10/2/94

8890

81

پشت بیمارستان بیستون کوچه 23فرعی و اصلی

"

11

11/2/94

6610

60

پشت بیمارستان بیستون کوچه 23فرعی و اصلی

"

12

12/2/94 لغایت 26/2/94 فاقد آسفالت

"

13

27/2/94

10890

99

پشت پزشکی قانونی کوچه اول

"

14

28/2/94

11290

102

پشت پزشکی قانونی کوچه اول و دوم

"

15

29/2/94

-

-

فاقد آسفالت

"

16

30/2/94

10790

98

پشت پزشکی قانونی کوچه دوم و دوازدهم

"

17

31/2/94

7900

72

شهرک رسالت جنب مسجد نورالمهدی

"

جمع تناژ :  131561 کیلوگرم

جمع متراژ :  1193 مترمربع

 

 لیست معابر لکه گیری و ترمیم نوارحفاری ناحیه 2 خدمات (خرداد1394)

ردیف

تاریخ

تناژ( ( kg 

متراژ ( m²)

آدرس

ناحیه

1

1/3/94

9120

83

شهرک رسالت جنب مسجد نورالمهدی

2

2

2/3/94

10620

96

شهرک آریاشهر جنب مدرسه استثنایی رسالت

"

3

3/3/94

8810

80

شهرک جعفرآباد خیابان حافظ کوی 49

"

4

4/3/94

19530

176

45 متری رسالت ؛ شهرک کیهانشهر کوی دوازدهم

"

5

5/3/94

10000

90

شهرک کیهانشهر کوی دوازدهم

"

6

6/3/94

11850

107

خیابان اصلی شهرک بسیج

"

7

7/3/94

15690

142

شهرک جعفرآباد جنب پاسگاه 17 بعثت

"

8

8/3/94

9550

86

شهرک بسیج و 45 متری رسالت

"

9

9/3/94

-

-

فاقد آسفالت

"

10

10/3/94

24580

222

شهرک کیهانشهر پارک خیابان برق

"

11

11/3/94

-

-

فاقد آسفالت

"

12

12/3/94

24160

218

شهرک کیهانشهر پارک خیابان برق

"

13

13/3/94

23920

216

شهرک کیهانشهر پارک خیابان برق

"

14

14/3/94

24410

220

شهرک کیهانشهر پارک خیابان برق

"

15

15/3/94

-

-

فاقد آسفالت

"

16

16/3/94

23910

216

شهرک کیهانشهر پارک خیابان برق

"

17

17/3/94

16640

150

شهرک کیهانشهر پارک خیابان برق

"

18

18/3/94

17100

154

شهرک کیهانشهر پارک خیابان برق

"

19

19/3/94

18630

169

شهرک رسالت جنب مسجد نورالمهدی

"

20

20/3/94

17000

153

شهرک آریاشهر جنب مدرسه استثنایی رسالت

"

21

21/3/94

16280

147

شهرک جعفرآباد خیابان حافظ کوی 49

"

22

22/3/94

16460

149

45 متری رسالت ؛ شهرک کیهانشهر کوی دوازدهم

"

23

23/3/94

18070

163

شهرک کیهانشهر کوی دوازدهم

"

24

24/3/94

16110

145

خیابان اصلی شهرک بسیج

"

25

25/3/94

10070

91

شهرک جعفرآباد جنب پاسگاه 17 بعثت

"

26

26/3/94

10000

90

شهرک بسیج و 45 متری رسالت

"

27

27/3/94

10010

90

فاقد آسفالت

"

28

28/3/94

11230

102

شهرک کیهانشهر پارک خیابان برق

"

29

29/3/94

10760

97

فاقد آسفالت

"

30

30/3/94

13990

126

شهرک کیهانشهر پارک خیابان برق

"

31

31/3/94

10370

94

شهرک کیهانشهر پارک خیابان برق

"

جمع تناژ :407340  کیلو گرم           

جمع متراژ  :  3782 مترمربع

             

 

 

لیست معابر لکه گیری و ترمیم نوارحفاری ناحیه 2 خدمات (تیر1394)


 


ردیف

تاریخ

تناژ( ( kg 

متراژ ( m²)

آدرس

ناحیه

1

1/4/94

-

ـــ

ـــ

2

2

2/4/94

10960

99

خیابان ارتش

"

3

3/4/94

12790

116

خیابان ارتش

"

4

4/4/94

11400

103

خیابان برق کیهانشهر

"

5

5/4/94

10510

95

پشت بیمارستان بیستون – کوچه نهم

"

6

6/4/94

10410

94

شهرک سجادیه 45 متری رسالت

"

7

7/4/94

11310

102

شهرک سجادیه 45 متری رسالت و خیابان اصلی بسیج

"

8

8/4/94

11870

107

شهرک سجادیه 45 متری رسالت و خیابان اصلی بسیج

"

9

9/4/94

10820

98

جعفرآباد خیابان شزیعتی کوی شیرولی فیضی

"

10

10/4/94

11540

104

شهرک سجادیه کوی 13

"

11

11/4/94

11640

105

شهرک سجادیه 45 متری رسالت

"

12

12/4/94

9300

84

پشت بیمارستان بیستون کوی 19

"

13

13/4/94

ـــ

ـــ

ـــ

"

14

14/4/94

11000

99

شهرک سجادیه کوی 13

"

15

15/4/94

9220

83

شهرک سجادیه کوی 13

"

16

16/4/94

9760

88

شهرک سجادیه کوی 13

"

17

17/4/94

ـــ

ـــ

ـــ

"

18

18/4/94

ـــ

ـــ

ـــ

"

19

19/4/94

11650

105

جعفرآباد کوی پاسگاه

"

20

20/4/94

9500

86

شهرک سجادیه کوی 13

"

21

21/4/94

ـــ

ـــ

ـــ

"

22

22/4/94

ـــ

ـــ

ـــ

"

23

23/4/94

11550

104

شهرک سجادیه کوی 13

"

24

24/4/94

11000

99

شهرک سجادیه کوی 13

"

25

25/4/94

ـــ

ـــ

ـــ

"

26

26/4/94

ـــ

ـــ

ـــ

"

27

27/4/94

ـــ

ـــ

ـــ

"

28

28/4/94

ـــ

ـــ

ـــ

"

29

29/4/94

12740

115

شهرک سجادیه کوی 13

"

30

30/4/94

12270

114

کیهانشهر میدان اول جنب مسجد

"

31

31/4/94

11310

101

کیهانشهر میدان اول جنب مسجد و ابتدای شهرک آزادگان

"

جمع تناژ :      232.550کیلو گرم           

جمع متراژ  :        2101 مترمربع

             

 

 

لیست معابر لکه گیری و ترمیم نوارحفاری ناحیه 2 خدمات (مرداد 1394)

 

 

ردیف

تاریخ

تناژ( ( kg 

متراژ ( m²)

آدرس

ناحیه

1

1/5/94

ـــ

ـــ

ـــ

2

2

2/5/94

10410

93

لکه گیری جاده بازیافت

"

3

3/5/94

12650

114

شهرک آریاشهر کوی 9

"

4

4/5/94

12120

110

شهرک آریاشهر کوی 9

"

5

5/5/94

11950

108

شهرک آریاشهر کوی 9

"

6

6/5/94

11880

107

شهرک آریاشهر کوی 9

"

7

7/5/94

11210

100

شهرک کیهانشهر انتهای خیابان برق فرعی سمت راست

"

8

8/5/94

11550

103

شهرک کیهانشهر انتهای خیابان برق فرعی سمت راست

"

9

9/5/94

10620

96

شهرک کیهانشهر انتهای خیابان برق فرعی سمت راست

"

10

10/5/94

13020

118

شهرک کیهانشهر انتهای خیابان برق فرعی سمت راست

"

11

11/5/94

ـــ

ـــ

ـــ

"

12

12/5/94

11480

104

شهرک جعفرآباد خیابان شریعتی کوی فیضی

"

13

13/5/94

11690

106

شهرک جعفرآباد خیابان شریعتی کوی فیضی

"

14

14/5/94

10500

95

شهرک جعفرآباد خیابان شریعتی کوی فیضی

"

15

15/5/94

12270

110

شهرک جعفرآباد خیابان شریعتی کوی فیضی

"

16

16/5/94

11340

102

محوطه پزشکی قانونی

"

17

17/5/94

15130

136

شهرک جعفرآباد خیابان شریعتی کوی فیضی

"

18

18/5/94

ـــ

ـــ

ـــ

"

19

19/5/94

10870

98

لکه گیری مسکن مهر سجادیه انتهای بهشت زهرا

"

20

20/5/94

ـــ

ـــ

ـــ

"

21

21/5/94

ـــ

ـــ

ـــ

"

22

22/5/94

ـــ

ـــ

ـــ

"

23

23/5/94

11170

11170

شهرک آریاشهر روکش کوی 13

"

24

24/5/94

12250

12250

شهرک آریاشهر روکش کوی 13

"

25

25/5/94

9890

9890

شهرک آریاشهر جنب میدان کوی21

"

26

26/5/94

10480

10480

شهرک بسیج کوی 213

"

27

27/5/94

11820

11820

شهرک بسیج کوی 209

"

28

28/5/94

ـــ

ـــ

ـــ

"

29

29/5/94

ـــ

ـــ

ـــ

"

30

30/5/94

10060

10060

شهرک رسالت کوی فرامرز بزگداری

"

31

31/5/94

10700

10700

شهرک آریاشهر داخل محوطه پاسگاه

"

جمع تناژ :    265.060   کیلو گرم           

جمع متراژ  :        2389 مترمربع